Regulamin Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli
(Rok I i II, w edycji 2018/2019)
oraz
Programu “Duża motoryka w małym placu, czyli aktywizacja ruchowa dzieci”
(w edycji 2019/2020)


§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli oraz Programu “Duża motoryka w małym placu, czyli aktywizacja ruchowa dzieci”

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług przez Tennis&Management Sp. z o.o. (dalej Kids&Sport) wchodzących w skład Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli rok I i rok II, w edycji 2018/2019 oraz Programu “Duża motoryka w małym placu, czyli aktywizacja ruchowa dzieci” w edycji 2019/2020 (dalej Program).
2. Uczestnikami Programu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków uczestnictwa, określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Czas trwania Programu, a tym samym Uczestnictwa w Programie, określa się datą graniczną, tj. 30 czerwca 2020 roku. Obowiązuje limit Uczestników Programu.
4. Uczestnicy, dokonując rejestracji, poświadczają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego zapisów.
5. Regulamin jest stale udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej kidsandsport.pl w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
6. Umożliwianie korzystania ze Strony internetowej lub materiałów przesłanych Uczestnikom jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Kids&Sport na rzecz Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy zamówienia, składanego przez Uczestnika oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.


§ 2
Definicje użyte w Regulaminie

1. Kids&Sport – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tennis & Management Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 92 lok 4, 02-991 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000491643, NIP: 1080016161, www.kidsandsport.pl, akademia@kidsandsport.pl
2. Uczestnik – osoba fizyczna, dokonująca rejestracji bądź składająca zamówienie i korzystająca z usług świadczonych w ramach Programu.
3. Usługi – usługi świadczone przez Kids&Sport na rzecz Uczestnika, w ramach Programu, w oparciu i na zasadach opisanych w Regulaminie.


§ 3
Zakres usług świadczonych w ramach Programu

1. Kids&Sport w ramach Programu, zapewnia Uczestnikom następujące usługi:
a. Szkolenia online – polegające na możliwości uczestniczenia w przynajmniej jednym szkoleniu prowadzonym za pośrednictwem sieci Internet, o tematyce zaprezentowanej na Stronie internetowej;
b. Materiały edukacyjne – poczynając od września 2019 cotygodniowe (raz w tygodniu), do końca okresu trwania Programu, zestawy materiałów, w których skład mogą wchodzić teksty, scenariusze i konspekty zajęć, filmy prezentujące przykłady zabaw i ćwiczeń sportowych, przesyłane Uczestnikom w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mail podanej w procesie rejestracji lub dostępne na Stronie internetowej (wymagany dodatkowy proces logowania), o tematyce zaprezentowanej na Stronie internetowej.


§ 4
Złożenie zamówienia na udział w Programie i świadczenie usług

1. Złożenie zamówienia na udział w Programie oraz świadczenie usług, dobywa się poprzez rejestrację Uczestnika (poprawne i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej).
2. Uczestnictwo w Programie, a tym samym dostęp do usług w nim świadczonych, uważa się za rozpoczęte w momencie otrzymania przez Kids&Sport potwierdzenia zakupu wybranego szkolenia (rok I, rok II lub Program “Duża motoryka w małym palcu, czyli aktywizacja ruchowa dzieci) i uregulowania należności za udział w Programie.


§ 5
Szkolenie online

1. Szkolenia online to bezpośredni przekaz audiowizualny lub udostępnienie Uczestnikom materiałów szkoleniowych przewidzianych dla wybranego szkolenia za pośrednictwem sieci Internet.
2. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Kids&Sport rozpocznie świadczenie Usługi szkolenia online po jej opłaceniu przez Uczestnika.
3. Zgłoszenie Uczestnika do uczestnictwa w szkoleniu online jest jednoznaczne z wypełnieniem obowiązków przez Kids&Sport wynikających z zapisów § 8, niniejszego Regulaminu. Tym samym brak obecności (rozumianego jako oglądania lub pobrania treści elektronicznych) Uczestnika w szkoleniu online nie nakłada na Kids&Sport obowiązku zapewnienia Uczestnikowi możliwości uczestnictwa w kolejnym (dodatkowym) szkoleniu online.


§ 6
Zasady dokonywania płatności za uczestnictwo w Programie

1. Opłata za udział w każdym z rodzajów Programu jest stała i wynosi jednorazowo 89,90 zł. Organizator dopuszcza okresowe obniżanie ceny oraz ogłaszanie ofert specjalnych.
2. Opłata za udział w Programie jest dokonywana za pośrednictwem systemu PayU lub bezpośrednio na konto bankowe, zgodnie z poniższymi danymi:


Odbiorca: Tennis&Management Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 92/4, 02-991 Warszawa
Numer konta: Santander Bank Polska, 21 1090 1870 0000 0001 2421 7354
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, podane w formularzu rejestracyjnym lub numer (generowany automatycznie) zamówienia złożonego na Stronie internetowej

3. Uczestnik zobowiązany jest dokonać płatności za udział w Programie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rejestracji lub złożenia zamówienia na Stronie internetowej. Po tym terminie rejestracja i zamówienie zostają automatycznie i bez dodatkowego powiadomienia anulowane.
4. Uczestnik na własny wniosek otrzymuje fakturę za udział w Programie. Dane do faktury, w szczególności numer NIP przesłać należy na adres poczty elektronicznej: akademia@kidsandsport.pl


§ 7
Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Uczestnik powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką stron internetowych, przeglądarką plików typu pdf.
2. Korzystanie ze stron internetowych i aplikacji lub programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenie szkoleń online, może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.


§ 8
Określenie praw i obowiązków Kids&Sport oraz Uczestników

1. Kids&Sport zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleń online i przesyłaniu (udostępnianiu) materiałów edukacyjnych w ramach Programu.
2. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia należności za udział w Programie, w terminie i w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Uczestnika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Kids&Sport.
4. Kids&Sport zastrzega, że materiały szkoleniowe i edukacyjne wykorzystywane w Programie oraz udostępniane Uczestnikom są objęte ochroną prawa autorskiego. Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego, chyba, że otrzymał pisemną informację wskazująca na zgodę Kids&Sport na ich upublicznianie lub rozpowszechnianie. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem lub zgodą Kids&Sport jest zabronione.
5. Kids&Sport uprawniony jest do zablokowania dostępu do materiałów edukacyjnych lub szkolenia, jeśli Uczestnik korzysta z nich w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
6. Przyszły Uczestnik Programu, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Kids&Sport. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail akademia@kidsandsport.pl .
7. Kids&Sport zastrzega, że korzystanie z usług oraz materiałów edukacyjnych odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Uczestnika.
8. Kids&Sport zastrzega, że usługi i materiały edukacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.


§ 9
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika

1. W ramach działań związanych z prowadzeniem Programu Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku świadczenia usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Programu.
2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia online oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia online.
3. W przypadku uzyskania przez Kids&Sport wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika z usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
4. Kids&Sport jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
5. Udostępniając formularz rejestracyjny Kids&Sport określa dane osobowe Uczestnika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia usług i uczestnictwa w Programie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi przez Kids&Sport.
6. Kids&Sport jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r..
7. Kids&Sport jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
8. Uczestnicy mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.
9. Kids&Sport może powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, mailingowe i współorganizatorom szkoleń.


§ 10
Odstąpienie od uczestnictwa w Programie

1. Uczestnictwo w Programie rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki dana edycja Programu została zaplanowana przez Kids&Sport, czyli w tym przypadku z końcem 30 czerwca 2020.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Programie w terminie do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia online lub otrzymania lub pobrania jakichkolwiek materiałów edukacyjnych. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być wysłane pocztą elektroniczną na adres akademia@kidsnadsport.pl lub listem poleconym (decyduje data nadania listu) na adres Kids&Sport, wskazany w niniejszym Regulaminie.
3. W razie odstąpienia Uczestnika od udziału w Programie, w terminie krótszym niż określony w § 11 ust. 4, Uczestnikowi nie należy się zwrot wniesionej opłaty.
4. Reklamacje usług Kids&Sport może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Kids&Sport, wskazany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Uczestnika.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Kids&Sport. O decyzji Kids&Sport Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
6. Kids&Sport rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 11
Postanowienia końcowe Regulaminu

1. Kids&Sport ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Uczestników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Kids&Sport.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kids&Sport.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

———————-